People


Alumni

Sarangi Patel Parikh

Sarangi Patel Parikh

PhD, MEAM '05 - US Naval Academy

Sarangi Patel Parikh