People


Alumni

Yu-Chia Shen

Yu-Chia Shen

Robotics MSE '23 - Software Engineer at ByteDance

Yu-Chia Shen